Cover Image

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne stanowi bardzo ważną część budowy domu. To właśnie ono pozwala nam na korzystanie z wód w celu odprowadzenia ścieków, czy na wykonanie urządzeń wodnych jak studnie, pomosty, przydomowe oczyszczalnie, czy stawy. Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane jako decyzja administracyjna przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ubiegając się o pozwolenie wodnoprawne, najlepiej jest skorzystać z fachowej porady lub usług specjalnej firmy, dzięki czemu zaoszczędzimy czas.

Co należy zrobić przy składaniu wniosku?

Chcąc uzyskać pozwolenie wodnoprawne, należy w pierwszej kolejności udać się do urzędu i złożyć stosowny wniosek, a także uiścić stosowną opłatę administracyjną. Opłata ta wynosi 221,34 złotych i należy ją wpłacić na konto Państwowego Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie. Po złożeniu wniosku musimy poczekać na decyzję administracyjną. O jej wydaniu zostaniemy poinformowani za pomocą listu poleconego.

Co należy załączyć do wniosku o wydanie pozwolenia?

Do wniosku koniecznie musimy załączyć:

  • operat wodnoprawny, który jest najistotniejszą częścią wniosku zawierającą część opisową i graficzną,
  • decyzję o warunkach zabudowy,
  • opis prowadzenia zamierzonej działalności,
  • zgodę właściciela na użycie urządzeń kanalizacyjnych (w przypadku, jeżeli ubiegamy się o zezwolenie na zrzut do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu),
  • dokumentację hydrologiczną (w momencie, gdy chce się pobierać wody gruntowe),
  • uzgodnienia z właścicielami wód, urządzeń wodnych czy nieruchomości,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • instrukcję gospodarowania wodą (w przypadku gdy wody powierzchniowe ulegają piętrzeniu albo korzystanie z wód w danym miejscu koliduje z innymi gospodarstwami).

Kiedy pozwolenie wodnoprawne nie jest konieczne?

Gdy nie wykraczamy poza zwykłe, czy powszechne korzystanie z wód, przez co rozumiemy, że powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych. Powszechne korzystanie to także sporty wodne, wypoczynek, turystyka, oraz amatorski połów ryb. Natomiast zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, takie jak pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę.

Wróć
© 2021 ProSoil by S-b | pozwolenie wodnoprawne, utylizacja odpadów, karta informacyjna przedsięwzięcia