Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
RODO    Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Panu/Pani informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

  Usługi Specjalistyczne ProSoil Mariusz Szindler z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 3/4, 41-710 Ruda Śląska, REGON: 241387794, NIP: 6411579186, strona www: https://www.prosoil.pl/, nr tel.: 601 369 072, e-mail: biuro@prosoil.pl

 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Kornelią Zaporowską:
  • przesyłając informację na adres e-mail: kornelia@informatics.jaworzno.pl
  • listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • realizacji umowy lub zamówienia pomiędzy firmą ProSoil a Państwem. W przypadku zawarcia umowy lub złożenia zamówienia podane dane będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych będzie również obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań określonych w umowie oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) jakim jest wykonanie przepisów:
   • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów,
   • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
   • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
   • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

 4. W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Państwa rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych, Kartach Przekazania Odpadów, protokołach zniszczenia lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Okres przetwarzania: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych:
  • kontaktów handlowych - dane kontaktowe mogą być przetwarzane przez przedstawicieli firmy ProSoil w celu kontaktu oraz marketingu bezpośredniego usług własnych po uzyskaniu od Państwa odpowiedniej zgody na wykorzystywanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przedstawiciele firmy ProSoil mogą skontaktować się z Państwem w celu przedstawienia oferty spółki lub innych działań handlowych. W przypadku, gdy są Państwo przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele firmy ProSoil mogą także skontaktować się z Państwem, aby uzyskać ofertę, informację, umówić spotkanie lub uzyskać niezbędne dokumenty. Przetwarzanie Państwa danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji handlowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Okres przetwarzania: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO lub do dnia wycofania przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych do celów kontaktowych i marketingu bezpośredniego usług własnych,
  • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania przez Państwa wyrażonej zgody lub do czasu określonego w konkretnej zgodzie.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest firma ProSoil z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobch:
  • prostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
  • ograniczenie przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji danych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do sprzeciwu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
  • obowiązkowe, gdy przesłanką podania danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa,
  • dobrowolne lecz konieczne do zawarcia umowy, gdy przetwarzanie danych odbywać się będzie w celu zawarcia umowy,
  • dobrowolne w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda.

 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 10. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
© 2022 ProSoil by S-b | pozwolenie wodnoprawne, utylizacja odpadów, karta informacyjna przedsięwzięcia, Outsourcing środowiskowy