DOKUMENTACJE ŚRODOWISKOWE

Prowadzimy stały nadzór merytoryczny w firmach z różnych branż, co wymusza szerokie spektrum działania. Przygotowujemy dokumentacje wymagane do uzyskania zarówno pozwoleń sektorowych, jak również pozwoleń zintegrowanych.

 • Operaty wodnoprawne

  Operaty wodnoprawne


  - szczególne korzystanie z wód;

  - wykonywanie urządzeń wodnych;

  - piętrzenie wód podziemnych;

  - wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi;

  - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi;

  - rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;

 • Emisja do powietrza

  Emisja gazów lub pyłów do powietrza


  - pozwolenia emisyjne;

  - zgłoszenia instalacji (źródeł emisji);

  - bilans lotnych związków organicznych (LZO);

  - handel emisjami gazów cieplarnianych;

 • Odpady

  Gospodarka odpadami


  - zezwolenie na zbieranie odpadów;

  - zezwolenie na wytwarzanie odpadów;

  - zezwolenie na przetwarzanie odpadów;

  - sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami;

  - uznanie opadu za produkt uboczny;

  - karty charakterystyki odpadu;

 • Pozwolenia zintegrowane

  Pozwolenia zintegrowane


  - analiza wymagań BAT;

  - raporty początkowe;

  - raporty końcowe;

 • Wsparcie procesów inwestycyjnych

  Wsparcie procesów inwestycyjnych


  - karta informacyjna przedsięwzięcia;

  - raport oddziaływania na środowisko;

  - analiza zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych;

Prowadzimy stały nadzór merytoryczny w firmach z różnych branż, co wymusza szerokie spektrum działania. Przygotowujemy dokumentacje wymagane do uzyskania zarówno pozwoleń sektorowych, jak również pozwoleń zintegrowanych.

Prowadzimy stały nadzór merytoryczny w firmach z różbranż, co wymusza szerokie spektrum działania. Uczestniczymy praktycznie we wszytskich prawnie regulowanych obszarach szeroko pojętego środowiska m.in.: w handlu emisjami, PRTR, raportowaniu do KOBiZE, sprawozdawczości w zakresie SZWO i F-gazów cieplarnianych, gospodarce odpadami, uzyskiwaniu pozwoleń zintegrowanych (trzeba rozwinąć pod kątem słów kluczowych)

© 2018 ProSoil by S-b